E-COMMERCE Condicions generals de contractació

Introducció
Aquest document contractual regeix les Condicions Generals de contractació de serveis (d’ara endavant, «Condicions»)
a través del lloc web festa.dmsolucionsweb.net/, propietat de FES-TE LA FESTA VILAFRANCA sota la marca comercial de
FES-TE LA FESTA VILAFRANCA, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual també es troben a l’Avís Legal
d’aquesta Web.

Aquestes Condicions han de romandre publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les
com a confirmació del contracte, i poden ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de
l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les
comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil
i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:
· Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
· És una persona amb prou capacitat per contractar.
· Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a
través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent, i es reserva el dret de modificar
unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els termes i condicions que van ser implementats
prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants
D’una banda, el PRESTADOR dels serveis contractats per l’USUARI és FES-TE LA FESTA VILAFRANCA, amb domicili social
a AVD. TARRAGONA, 133 – NAU 2 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona), NIF B67260521 i amb telèfon d’atenció
al client/USUARI 722408305.

I de l’altra, l’USUARI ,el qual té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI
en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.
La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a
través del lloc web, d’un servei concret.

Rectificació de les dades
Quan l’USUARI identifiqui errors en les dades publicades en el lloc web o en els documents generats per la relació
contractual, podrà notificar-ho al correu lydia@festelafestavilafranca.cat perquè FES-TE LA FESTA VILAFRANCA els
corregeixi el més aviat possible.
L’USUARI podrà mantenir actualitzades les seves dades accedint al seu compte d’usuari.

Procediment de contractació
L’USUARI, per poder accedir als serveis que ofereix el PRESTADOR, ha de ser major d’edat. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i
voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
(LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat
d’aquest lloc web.

L’USUARI  es compromet a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a
disposició de tercers, així com a informar el PRESTADOR de la pèrdua o robatori de les dades o del possible accés per un
tercer no autoritzat, per tal que aquest pugui bloquejar-les immediatament.
Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de
Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els
següents passos:
1. Clàusules generals de contractació.
2. Activació de serveis.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part 

de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha
estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ACTIVACIÓ DE SERVEIS
El PRESTADOR no activarà cap servei fins que hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.
Com que la comanda no comporta l’entrega física de cap producte, ja que els serveis contractats es descarreguen o
s’activen directament des del lloc Web, el PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI sobre el procediment que ha de
seguir per efectuar aquesta descàrrega o activació.
Falta d’execució del contracte a distància
En el cas de la prestació d’un servei, aquest estarà disponible des del mateix moment en què l’USUARI n’hagi efectuat
el pagament i es podrà descarregar o activar segons les condicions del PRESTADOR.
En cas de no poder executar el contracte perquè el servei contractat no estigui disponible en el termini previst, cal
informar l’USUARI de la manca de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució
de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable
al PRESTADOR.
En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI pot reclamar
que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts
que excedeixin d’aquesta quantitat.
El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que la descàrrega o activació del producte o servei no acabi
efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.
La prestació del servei es considerarà efectuada en el moment en què l’USUARI hagi descarregat o activat el servei.

Formulari de desistiment: https://festelafestavilafranca.cat/formulari-sol.licitud-desistimient.pdf
L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte o des de
la subscripció del contracte de compravenda si fos una prestació d’un servei, per exercir el dret de desistiment, regulat
a l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General
per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en endavant RDL 1/2007. Si el PRESTADOR
no compleix amb el deure d’informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per al seu exercici
finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial, conforme a l’artícle 105 del
RDL 1/2007.
El dret de desistiment no serà aplicable als contractes referits i enumerats a l’ article 103 del RDL 1/2007, i que es
relacionen aquí
Cal comunicar qualsevol devolució al PRESTADOR, tot sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari
habilitat per aquest motiu, o per correu electrònic a lydia@festelafestavilafranca.cat, tot indicant el número de factura
o comanda corresponent.

Un cop l’USUARI hagi rebut el número de devolució, haurà de fer arribar el producte al PRESTADOR, tot indicant aquest
número a la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, al domicili de FES-TE LA FESTA
VILAFRANCA, AVD. TARRAGONA, 133 – NAU 2 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona).

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA
Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden
efectuar a les següents adreces de contacte:
Postal: FES-TE LA FESTA VILAFRANCA, AVD. TARRAGONA, 133 – NAU 2 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)
Telèfon: 722408305
E-mail: lydia@festelafestavilafranca.cat
Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)
De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés
gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals
de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a
intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la
possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.
Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR
Les parts no es fan responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es
demorarà fins que desaparegui la causa de força major.
COVID-19: Si per restriccions de mobilitat o un altre motiu referent a les normes consolidades en el codi de la COVID-19
l’USUARI no pot rebre el servei, se li retornarà íntegrament la quantitat de la inscripció o tindrà la possibilitat d’utilitzar
la seva reserva fins al ……………… o una nova data proposada pel PRESTADOR.

6. COMPETÈNCIA
Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la
venda.
Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i
compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.
L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA
S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de FES-TE LA FESTA VILAFRANCA o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes
particulars hi prevaldran.
Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar-ne les
especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Així
mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de
subministrament dels serveis oferts

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA
Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que
puguin ser aplicables. Aquests impostos, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses
d’enviament o comunicació, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i
annex al servei adquirit.
Els preus aplicats a cada servei són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI
assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real.
Abans d’efectuar la compra, podeu comprovar en línia tots els detalls del pressupost: serveis, quantitats, preu,
disponibilitat, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no
s’efectuï la comanda.
Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat del servei com no.
Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó
social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta factura s’ha d’enviar en format paper
juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI,
sempre que hi hagi donat el seu consentiment exprés, informant-lo que pot revocar aquest consentiment en qualsevol
moment tot comunicant-ho al PRESTADOR per qualsevol dels mitjans posats a la seva disposició.
Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó
social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta factura s’ha de lliurar en format paper
en el moment de proporcionar el servei. Es pot descarregar la factura en format PDF accedint al panell de gestió de la
web amb el compte d’usuari. En cas de voler rebre-la per correu electrònic, ho ha de sol·licitar per qualsevol dels
mitjans que el PRESTADOR posa a la seva disposició, informant-lo que en qualsevol moment pot revocar aquesta
decisió.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client del
PRESTADOR 722408305 o a través del correu electrònic a l’adreça lydia@festelafestavilafranca.cat.

9. DESPESES DE TRANSPORT
No hi ha despeses de transport.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES
El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per efectuar el
pagament d’una comanda:

Transferència bancària (RESERVA: pagament del 30% dels serveis contractats)
S’ha de deixar un depòsit de 100€ que es retornarà al final de l’event una vegada s’hagi revisat que l’espai, sales i estris
estan correctes.
CÂRRECS per penalització
Tirar CONFETI o DERIVAT del mateix……………………………20 €
No deixar el local recollit……………………………………………….30 €
No deixar el local net…………………………………………………….40 € / 60 € / 80 € (segons horari)
Entrar al parc infantil si està tancat…………………………………30 €
Deixar les llums obertes………………………………………………..20 €
Pegar coses als sostres o parets……………………………………10 €
Passats 15 minuts de l’hora establerta de sortida es cobrarà una hora extra.
Trencar els parasols……………………………………………………..40 €
Fer destrosses al jardí…………………………………………………..20 €
Trencar la pèrgola……………………………………………………… 200 €
Altres càrrecs més greus seran valorades en funció de cada cas concret.

Mesures de seguretat
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades
introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb
l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’USUARI accepta que el
PRESTADOR obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes
de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de
manera negativa.
Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un
producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor,
Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

11. PROCÉS DE COMPRA
Cistella (simulació de pressupost)
Qualsevol servei del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observen els serveis seleccionats, la
quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedeix a calcular els impostos, càrrecs i descomptes
segons les dades introduïdes.
Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense
cap compromís per totes dues parts.
Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:
1. – Comprovació de les dades de facturació.
2. – Comprovació del mètode de prestació del servei (descàrrega, activació…)

3. – Selecció de la forma de pagament.
4. – Efectuar la comanda (comprar).
Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del
PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.
Comandes (sol·licituds de compra)
En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la
comanda i la data de descàrrega i/o activació aproximada.

12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE
Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol raó, inaplicable, aquesta condició
s’ha de considerar separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.
FES-TE LA FESTA VILAFRANCA pot, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis, en la seva
totalitat o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol
de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de
pràctiques o polítiques d’ús aplicables.
Quan FES-TE LA FESTA VILAFRANCA exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici
no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició de FES-TE LA
FESTA VILAFRANCA.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS
Les garanties respondran al que regula el Títol referit a “Garanties i serveis postvenda” del Reial Decret Legislatiu
1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i
Usuaris i altres lleis complementàries, al què es pot accedir clicant aquí

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa.
Qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions es
sotmetrà als jutjats i tribunals de el domicili de l’USUARI, al lloc de compliment de l’obligació o aquell en què es trobi el
bé si aquest és immoble

Abrir chat
Hola ????
Com et puc ajudar?